Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн судалгаа

1999 оноос хойш Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс жил бүр хийгдэж байгаа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн сүүлийн үеийн тоон мэдээлэл бүхий статистик судалгаа бөгөөд одоогоор 21 дэх хэвлэл гарсан байна.