ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ ЭРХ ЧӨЛӨӨГ ДЭМЖИГЧ ХУУЛЬЧ, ЭРХ ЗҮЙ СУДЛААЧ, СЭТГҮҮЛЧДЭД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

2022-12-12 187

Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс “Үг хэлэх, Үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө: Хууль тогтоогч, эрх зүйн шинэчлэлийг дэмжигчдэд зориулсан гарын авлага”-ыг Монгол хэлнээ хөрвүүлж үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг дэмжигч хуульч, эрх зүй судлаач, өмгөөлөгч, сэтгүүлчдэд зориулан түгээж байна. Монгол улсын холбогдох хууль эрх зүйн зохицуулалт олон улсын хууль тогтоомж, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөг зохицуулах шилдэг туршлагад нийцэж буй эсэхийг судалж, дүн шинжилгээ хийхийг сонирхож буй хэн бүхэнд зориулагдсан энэхүү гарын авлагыг Ашгийн төлөө бус хуулийн олон улсын төв/ICNL/-ийн дэмжлэгтэйгээр хөрвүүлж, хэвлэмэл болон цахим хувилбараар бэлтгэв. Цахим хувилбарыг эндээс татаж авна уу. Хэвлэмэл гарын авлагыг Хэвлэлийн Хүрээлэн дээрээс авах боломжтой. Утас 350002.

Эндээс татаж аваарай.