Хэвлэл мэдээллийн орчны судалгаа

Хэвлэл мэдээллийн эрх зүй, эдийн засаг, байр суурь, мэргэжлийн байдал зэрэг салбарын зах зээлд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг хамарсан судалгаанууд үүнд хамаардаг. Жишээ нь, сүүлийн үед Монголд хэвлэл мэдээллийг хэн эзэмшиж байна, сэтгүүлчдийн хөдөлмөрлөх нөхцөл, нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн хөлсний үнэлэмжийг тодруулсан судалгаа хийсэн.