Байгаль орчны мэдээллийн хүртээмж, үр нөлөө 2011 он

2011-06-21

Байгаль орчны талаарх мэдээлэл, сурталчилгаа нь байгаль хамгаалах, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд хүртээмж үр нөлөөтэй байгаа эсэхийг тодруулж, цаашид байгаль орчны талаарх мэдээллийг ямар сувгаар хэрхэн үр өгөөжтэй дамжуулж, олон нийтийн мэдлэг, ойлголт, оролцооны түвшинг нэмэгдүүлэх талаар зөвлөмж боловсруулах санал асуулгын судалгаа

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас