Монголын хэвлэл мэдээллийн мониторинг 2004 он

2004-05-22

2003 онд үйл ажиллагаа явуулж байсан нийт мэдээллийн хэрэгслийн тоо, эзэмшил харьяалал, сонин
хэвлэлийн борлуулалтын тоо, түгээлт, радио телевизийн нэвтрүүлгийн цаг, хөтөлбөрийн бүтэц, боловсон хүчин, техник хэрэгслийн талаарх суурь мэдээллийг багтаасан эмхэтгэл.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас