Монголын хэвлэл мэдээлэл Өнөөдөр 2010 он

2010-05-21

2009 онд тогтмол ажилласан хэвлэл мэдээллийн байгууллагын тоо, эзэмшил, харьяалал, сонин хэвлэлийн
борлуулалтын тоо, түгээлт, радио телевизийн нэвтрүүлгийн цаг, хөтөлбөрийн бүтэц, хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллагсдын нас, хүйс, боловсрол, ашиглаж буй техник хэрэгслийн талаарх мэдээлэл, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хүртээмж, зах зээл, рейтинг, хэрэглэгчийн зан төлөв зэрэг мэдээллийг нэгтгэсэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн статистик болон санал асуулгын хосолсон судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас