Төслийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаарх иргэдийн мэдлэг, ойлголт. Үндэсний хэмжээний санал асуулгын судалгаа 2015 он

2015-01-21

ХАХНХЯ, НХҮЕГ-ын үйл ажиллагааны талаарх ойлголт мэдлэг, үнэлэмж, хүлээлтийг тодруулах үндэсний хэмжээний санал асуулгын судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас