Уул уурхайн мониторинг 2015 он

2015-01-21

Эрэн сурвалжлах сэтгүүлзүйн хөтөлбөр төслийн хүрээнд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр уул уурхайн мэдээлэл
ямар агуулга, давтамжаар мэдээлэгдсэн болон нийтлэл, нэвтрүүлгийн хэдэн хувийг эзэлж байгааг тодорхойлох хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас