Хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн түгээмэл алдааг тодруулах агуулгын судалгаа 2015 он

2015-02-21

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн ёс зүйн алдаатай сэтгүүл зүйн бүтээлийг бүртгэн, тэдгээр нь мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээний ямар заалтыг түгээмэл зөрчиж буйг илрүүлэх хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас