Хэвлэл мэдээллийн өөрийн зохицуулах байгууллагын талаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хэрхэн нийтэлж байна вэ? 2015 он

2015-06-21

Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн талаар өдөр тутмын сонин, мэдээллийн сайтууд, ТВ-үүд ямар хандлагатай
мэдээлэл, ямар давтамжтай, хэрхэн мэдээлэгдсэн эсэхийг тодруулах хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас