Хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгаа

Үүнд өдөр тутмын сонинуудын нийгэм-улс төрийн сэдэвт мэдээний эх сурвалжийг судлах нь, МҮОНТ-ийн шилжилтийн үеийн хөтөлбөрийн бүтэц, мэдээ, нэвтрүүлгийн агуулгын мониторинг, монголын тогтмол хэвлэлийн хэл найруулга, үгсийн сангийн өнөөгийн байдал, өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн мэдээ, нэвтрүүлгийн хэл найруулга, үгсийн сангийн өнөөгийн байдал, эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүйн бүтээлийн мониторинг зэрэг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарсан нэвтрүүлэг, нийтлэлийн мониторинг, агуулгын судалгаанууд багтана.