Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгаа

Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс 2003 оны 9-р сараас сар бүр тогтмол хийж эхэлсэн бөгөөд нийт 106 цуврал эмхэтгэл гарсан. Үүнд телевиз үзэгчдийн судалгаа, Ариранг ТВ-ийн үзэгчид, Ийгл ТВ-ийн үзэгчид, Улаанбаатар хотын радио сонсогчдын судалгаа, сэтгүүлийн зах зээлийн өрсөлдөгчийн судалгаа, хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгаа, уламжлалт болон цахим хэвлэл мэдээллийн хэрэглээ, хэрэгцээ шаардлагыг тандах судалгаанууд багтана.