2020 оны орон нутгийн болон 2021 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр хийсэн мониторингийн тайлан хэвлэгдэнэ гарлаа

АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн тусламжтайгаар Бүгд найрамдахчуудын олон улсын хүрээлэнгийн хэрэгжүүлж буй “Залуучууд, эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн оролцоог идэвхжүүлэх нь” хөтөлбөрийн хүрээнд Хэвлэлийн хүрээлэнгээс 2020 оны орон нутгийн болон 2021 оны  ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр х...

Сэтгүүлчдэд зориулсан гарын авлага хэвлэгдлээ.

НҮБ-ын Ардчиллын сангийн дэмжлэгтэйгээр Хэвлэлийн хүрээлэнгээс сэтгүүлчдэд зориулан мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалан тэдэнд учирч болох аливаа аюулаас сэргийлэх, цахим аюулгүй байдлаа хангах аливаа аюулаас сэргийлэх арга барилд суралцах зорилго бүхий сургалтыг онлайн хэлбэрээр өнгөрөгч 6 сард зохион ...

Жендэрийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүйг хөгжүүлэхэд зориулан гаргасан зөвлөмж болон удирдамж

Хэвлэлийн Хүрээлэн нь WACC олон улсын байгууллагын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байгаа “Хэвлэл мэдээллийн агуулгад жендэрийн тэгш байдлыг хангах” төслийн хүрээнд жендэрийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүйн зөвлөмжүүдийг сэтгүүлч, хэвлэн нийтлэгч хэн бүхэнд зориулан цувралаар Фэйсбүүк хуудсаараа хүргэсэн билээ. Э...

2020 оны ИТХ-ын сонгуулийн үеэр түгээсэн мэдээллийн мониторинг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгээс Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэн /IRI/, АНУ-ын хөгжлийн агентлагийн/USAID/дэмжлэгтэйгээр Монголд анх удаа Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн үеэр олон нийтэд хүрсэн мэдээллийн цар хүрээ, шинж чанарын цогц судалгааг хийлээ. Доорх холбоосоор тайланг татаж авна у...

Алсын хараа

Монголын нийгэмд хариуцлагатай, итгэл үнэмшилтэй, тунгалаг мэдээллийн орчныг бий болгохын төлөө мэргэжлийн хэм хэмжээгээр манлайлагч мэдлэгийн хүрээлэн байна.Дэлгэрэнгүй

Хэрэгжиж буй төслүүд

Үйл ажиллагаа

Харилцагч байгууллагууд