хэвлэлийн Хүрээлэн

Хэвлэл мэдээллийн орчны судалгаа

Сонины нийтлэл ба олон нийтийн санаа бодол, хэвлэл мэдээллийн хариуцлага ба сэтгүүлзүйн хэм хэмжээ, хэвлэл мэдээллийн эзэмшлийн мониторинг, эрх зүйн орчны үнэлгээ, сэтгүүлчдийн хөдөлмөрийн нөхцөл байдал зэрэг хэвлэл мэдээллийн салбарын орчин нөхцөл байдал, үнэлэмжийг тодруулсан судалгааны мэдээллийг Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн судалгааны албанд хандаж авна уу.

technologi.site