хэвлэлийн Хүрээлэн

Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгаа

Нийслэл Улаанбаатар болон аймгуудын өрхөөс асуулгын аргаар авдаг энэхүү судалгаагаар уламжлалт болон цахим хэвлэлийн хэрэглээний зан үйлийг тодруулж, тухайн жилийн хамгийн түгээмэл мэдээллийн хэрэгслийн төрөл, суваг, хэвлэл мэдээллийн хэрэглэгчдийн нас хүйс, газар зүйн байршлын ялгаатай зан үйлийн талаарх тоон мэдээллийг бүрдүүлнэ.
Хэвлэл мэдээллийн хэрэглэгчийн судалгааг 2003 – 2014 онд сар тутам хэрэгжүүлж байсан бөгөөд эдгээр судалгааны 106 цувралыг тус Хүрээлэнгийн Номын санд ашиглах боломжтой.

technologi.site