Жендэрийн тэгш байдлын тухай иргэдийн ойлголт, хандлага, мэдээлэл хүлээн авах болон түгээх зан үйл 2017 он

2017-03-21

Олон нийтийн жендэрийн тухай ойлголтыг тодруулах зорилго бүхий сүүлийн 5 жилд хэрэгжүүлсэн 25 судалгааны ололт, дүгнэлтэд дүн шинжилгээ хийх агуулгын судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас