Монгол дахь хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролын өнөөгийн нөхцөл байдлыг тандах онлайн санал асуулгын судалгаа 2018 он

2018-05-21

Монгол дах хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсролын өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодруулах зорилгоор ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн хүүхдүүд болон багш нараас авсан онлайн санал асуулгын судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас