“Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр жендэрт суурилсан хүчирхийллийн талаар хэрхэн хөндөж буй”-г задлан шинжлэх 2019 он

2019-08-20

Судалгааны зорилго

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр жендэрт суурилсан хүчирхийллийн тухай мэдээллийг хэрхэн нийтэлж, нэвтрүүлж буйг тодруулж, сэтгүүлчдэд зориулсан удирдамж боловсруулах зорилго бүхий суурь мэдээлэл бүрдүүлэхэд судалгааны зорилго оршино.

Судалгааны түүвэр

Судалгаанд хоёр сонин, хоёр телевиз, хоёр радио, хоёр мэдээллийн сайт нийт 8 төрлийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг хамрууллаа. Судалгаанд хамруулах мэдээллийн хэрэгслийг сонгохдоо дараах шалгуурыг баримталсан болно. Үүнд:

  • Цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг тодорхой давтамжтайгаар тогтмол нийтэлж, нэвтрүүлдэг.
  • Судалгааны хугацаанд бусад хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлтэй харьцуулахад ЖСХ- тэй холбоотой мэдээ, мэдээллийг хамгийн их нийтэлж, нэвтрүүлсэн зэрэг болно. (Нийт 94 хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр түгээсэн жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй холбоотой мэдээлэлд анхан шатны дүн шинжилгээ хийснээс дээрх шалгуурын дагуу 8 хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг сонгож авсан)

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас