Хэвлэл мэдээллийн эзэмшлийн мониторинг 2016 он

2016-09-21

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн эзэмшигчдийг тодруулах, улс төр, бизнесийн ямар нэг ашиг сонирхол байгаа
эсэхийг тодруулах зорилгоор төлөөлөх чадвар бүхий түүвэрт үндэслэн судалгааны төслийн ажиглалт, баримт бичгийн судалгаа, санал асуулгын аргаар хэрэгжүүлсэн судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас