Хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн хэм хэмжээ агуулгын судалгаа 2017 он

2017-01-21

Хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс гаргасан “Хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн зарчим” хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд хэрхэн мөрдөгдөж буйг тодруулах хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас