Хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчдийн судалгаа /сар тутам 2013 он

2013-05-21

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хүртээмж, зах зээлд эзэлж буй хувь хэмжээ, нэвтрүүлэг, нийтлэлийн рейтинг
болон хэвлэл мэдээлэл хэрэглэгчийн зан төлвийг тодорхойлох сар бүр хийгддэг үндэсний хэмжээний санал асуулгын судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас