2016 оны УИХ болон НИТХ-ын сонгуулийн сурталчилгааны хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон нийгмийн мэдээллийн сүлжээний агуулгын анализ 2016 он

2016-09-21

2016 оны УИХ болон НИТХ-ын сонгуулийн үеийн сурталчилгааны хэмжээ, цар хүрээ, давтамж, сэтгүүлзүйн
бүтээлийн чанар, агуулга, тэнцвэрт байдлыг тодруулах хэвлэл мэдээллийн агуулгын судалгаа.

 


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг

Хэвлэлийн Хүрээлэнгийн Мэдээлэл судалгааны албанаас