М.Мөнхмандах

Гүйцэтгэх захирал

Сэтгүүлч мэргэжилтэй. Сэтгүүл зүйн магистр, хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн харилцааны шинжлэх ухааны доктор. Хэвлэл мэдээллийн эрх зүй, ёс зүй, хөгжлийн чиг хандлага, Олон нийтийн болон хэвлэл мэдээллийн харилцааны онолын удиртгал, хэвлэл мэдээллийн судалгаа, арга зүйн хичээл заадаг.

Мэргэшил

  • АНУ, Мэриландын Их Сургууль, Филип Мерилийн Сэтгүүл зүйн сургууль, Стратегийн мэдээллийн харилцаа
  • Будапешт дах Төв Европын Их сургууль – Бодлогын судалгааны арга зүй
  • ХБНГУ, Лайпцигийн Их Сургууль – хэвлэл мэдээллийн соёлын төлөвшил, түүхэн хөгжил, мэдээлэл харилцааны онол