хэвлэлийн Хүрээлэн

Хэвлэл мэдээлэл, иргэний нийгмийг бэхжүүлэх MACSS төслийн хүрээнд хийгдэж буй “Vibrant Information Barometer” (VIBE) судалгааны арга зүйг танилцуулах уулзалт боллоо

Америкийн ард түмний дэмжлэгээс бүрдсэн АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагаас санхүүжүүлж, Азийн сан болон Олон улсын судалгаа, солилцооны хүрээлэн (IREX) болон Хэвлэлийн Хүрээлэн хамтран хэрэгжүүлж буй Монгол Улсад Хэвлэл мэдээлэл, иргэний нийгмийг бэхжүүлэх MACSS төслийн хүрээнд хийгдэж буй “Vibrant Information Barometer” (VIBE) судалгааны арга зүйг танилцуулах уулзалт боллоо.
IREX болон АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагаас мэдээллийн орчин, чанартай мэдээллийг хэрхэн бүтээж ашиглаж байгааг судлах, олон улсын хэмжээнд харьцуулах боломжтой өгөгдлийг бий болгох зорилгоор “VIBE” судалгааны арга зүйг боловсруулжээ.
МАСSS төслийн хүрээнд Хэвлэлийн Хүрээлэн Монгол Улсын мэдээллийн орчныг үнэлэх судалгааг хэрэгжүүлэн ажиллах болно.

Түгээх:
technologi.site